Kontakt

  

DI Martin Konrad Zopf

Natur & Lebensraum·gestalter | Kreativ-Allrounder

Natur-Mensch & Philosoph | Poet & Musiker

<> DI Julia Zopf

Garten & Landschafts-Planerin/Gestalterin |

Akad. Expertin f. Garten-Therapie

  

www.impulsland.net

www.gartenfreisinn.net

Wir freuen uns über eure Mitteilung!